PRACA TYMCZASOWA


Praca tymczasowa - Czym jest praca tymczasowa ? 
Praca tymczasowa to wykonywanie na rzecz pracodawcy-użytkownika zadań, które:

 • mają charakter sezonowy, okresowy lub doraźny
 • nie mogą być wykonane przez pracowników zatrudnionych u pracodawcy w terminie
 • nie mogą być wykonane przez zatrudnionego pracownika ze względu na jego nieobecność.


Umowa o pracę tymczasową

Umowa tymczasowa jest zawierana pomiędzy pracownikiem a pracodawcą w postaci agencji pracy, która kieruje następnie daną osobę do wykonywania zadań. Firmę, która korzysta z takiego rozwiązania, nazywa się pracodawcą - użytkownikiem.

Zatrudnienie przez agencję pracy tymczasowej jest realizowane na mocy umowy o pracę (najczęściej na czas określony lub na czas pełnienia wymaganych obowiązków) lub umowy cywilnoprawnej (jeśli zadania które ma realizować pracownik, nie noszą znamion zadań umowy o pracę).

Umowa z agencją pracy zawierana przez pracownika musi zawierać warunki zatrudnienia (rodzaj pracy, jej wymiar oraz miejsce wykonywania, wysokość i sposób wypłaty wynagrodzenia), wskazywać pracodawcę – użytkownika i ustalać okres, przez jaki będzie wykonywana praca.


Zasady pracy tymczasowej
Zatrudnienie tymczasowe regulowane jest przez liczne zasady m. in takie jak:

 • wynagrodzenie pracownika tymczasowego nie może być mniej korzystne niż zarobki innych zatrudnionych na danym stanowisku bezpośrednio przez pracodawcę – użytkownika,
 • agencja pracy tymczasowej może kierować kandydatów do pracy u danego pracodawcy użytkownika maksymalnie przez okres 18 miesięcy w ciągu 36 miesięcy, przy czym nie ma tu znaczenia rodzaj nawiązywanej umowy,
 • pracodawca - użytkownik nie może współpracować z tym samym pracownikiem dłużej niż 18 miesięcy w ciągu 36 miesięcy (nawet jeśli pracownik ten kierowany byłby do pracy przez inną agencję),
 • pracownik tymczasowy nie może wykonywać pracy szczególnie niebezpiecznej (w rozumieniu Art. 237 KP),
 • pracownik tymczasowy nie może pracować na stanowisku, na którym zatrudniony jest inny pracownik, który strajkuje,
 • pracownik tymczasowy nie może wykonywać pracy na stanowisku, na którym w czasie ostatnich 3 miesięcy pracowała inna osoba zwolniona z przyczyn nie dotyczących jej (chodzi tu o wykluczenie możliwości zastępowania pracowników pracownikami tymczasowymi).

 

Prawa pracownika tymczasowego
Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych nadaje takim pracownikom szereg praw, które mają zrównać ich sytuację z pracownikami zatrudnionymi bezpośrednio przez pracodawcę. Jest to m.in. prawo do szkoleń i podnoszenia kwalifikacji (o ile jest zatrudniony minimum 6 tygodni), prawo do równego traktowania w zakresie warunków pracy i płacy.


Urlop pracownika tymczasowego
Pracownikowi tymczasowemu także przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze dwóch dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego pracodawcy użytkownika lub więcej niż jednego pracodawcy użytkownika.

W razie niewykorzystania przez pracownika tymczasowego urlopu wypoczynkowego w okresie wykonywania pracy tymczasowej agencja pracy tymczasowej wypłaca pracownikowi tymczasowemu ekwiwalent pieniężny w zamian za ten urlop lub niewykorzystaną jego część.

 

Wypowiedzenie umowy o pracę tymczasową
Rozwiązanie umowy o pracę tymczasową następuje wraz z dniem, na jaki została zawarta. Jednocześnie każda ze stron, może w umowie o prace przewidzieć możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy. Okres wypowiedzenia umowy wynosi:

 • 3 dni, jeśli umowa została zawarta na okres nieprzekraczający 2 tygodniu,
 • 1 tydzień, jeśli umowa została zawarta na okres dłuższy niż 2 tygodnie.

 

Agencja pracy tymczasowej dla nieletnich
Agencja pracy tymczasowej może podpisać umowę cywilnoprawną z osobami w wieku 16-18 lat będącymi uczniami. Do takich osób, stosuje się przepisy Kodeksu pracy dotyczące zatrudniania młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe.


Umowa tymczasowa: zalety

Pracę tymczasową podejmują zwykle osoby, którym nie zależy na stałym zatrudnieniu lub też nie mają innych ofert pracy. Do najważniejszych zalet umowy tymczasowej można zakwalifikować:

 • możliwość zdobycia doświadczenia, zwłaszcza gdy wcześniej nigdzie się nie pracowało lub podejmuje się pracę po dłuższej przerwie,
 • korzystanie z podobnych praw, które mają pracownicy zatrudnieni na zwykłych umowach o pracę,
 • elastyczność zatrudnienia,
 • zdobycie kontaktów zawodowych, które mogą zaprocentować w przyszłości,
 • możliwość podjęcia stałej pracy w firmie.

 

Praca tymczasowa - ustawa
Zatrudnienie tymczasowe w polskim prawie pracy regulowane jest przez Ustawę z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. 2003 nr 166 poz. 1608): Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych