Klauzula informacyjna - Facebook

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez agencję pracy SFS International Sp. z o.o. w zakresie korzystania z fanpage’a agencji na portalu Facebook

Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SFS International Sp. z o.o. z siedzibą w Starej Iwicznej, adres: ul. Nowa 6, 05-500 Stara Iwiczna, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000622275, NIP 1231317921, REGON 364680211. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Administratorem: telefonicznie +48 22 102 11 60/61, pod adresem e-mail kontakt@sfsinternational.pl, pisemnie, przesyłając korespondencję na adres; ul. Nowa 6, 05-500 Stara Iwiczna

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych w ramach funkcjonowania fanpage’a Agencji:

prowadzenie fanpage’y Agencji na portalu społecznościowym Facebook na zasadach i warunkach określonych przez Facebook Ireland Ltd.;

  • informowanie użytkowników portalu Facebook o działalności Agencji oraz bieżąca aktualizacja treści powiązanych z prowadzoną działalnością;
  • badanie opinii o prowadzonej działalności oraz jakości świadczonych przez Agencję usług;
  • komunikacja pracowników Agencji z użytkownikami portalu Facebook.

Przetwarzanie danych odbywa się z uwagi na niezbędność ich przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


Kategorie przetwarzania danych osobowych:

Administrator w ramach funkcjonowania fanpage’a SFS International na portalu Facebook przetwarza dane osobowe osób, które obserwują lub polubiły fanpage, a także osób, które opublikowały swój komentarz, reakcję lub opinię, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u lub w innym miejscu fanpage'a. Wśród kategorii przetwarzanych danych znajdują się: identyfikator osoby pod którym funkcjonuje ona na portalu Facebook (tj. najczęściej imię i nazwisko), udostępniane przez Państwa na Państwa profilu na portalu Facebook dane (w tym zdjęcia profilowe i inne widoczne dla innych użytkowników portalu Facebook zdjęcia oraz wpisy), treść Państwa komentarzy, anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’y, dostępne za pomocą funkcji udostępnionych przez portal Facebook stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki „plikom cookies”. Informujemy, że umieszczanie przez Państwa wpisów i zdjęć pod wpisami opublikowanymi przez SFS International na fanpage’ach jest z Państwa strony dobrowolne. Imię i nazwisko lub inny identyfikator osoby korzystającej z fanpage’a nie są przez nas w jakikolwiek sposób weryfikowane w celu potwierdzenia prawdziwości danych.

Odbiorcy danych:

Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, w tym portalowi Facebook. Dane mogą być również udostępniane podmiotom wspierającym działania marketingowe Agencji.

Okres przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem naszych fanpage’y Facebook przetwarzać będziemy do czasu wniesienia przez Państwa uzasadnionego sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Przysługuje Pani/Panu różne prawa związane z ochroną danych osobowych zgodnie z przepisami RODO.

Czy musi Pani/Pan podawać swoje dane osobowe?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak dostęp do niektórych funkcjonalności fanpage'y jest uwarunkowany podaniem tych danych. 

Przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich:

Może dojść do przekazania danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego na określonych przez portal Facebook zasadach dotyczących transferu danych (dostępnych pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy).