POLITYKA PRYWATNOŚCI


Firma SFS International Sp. z o.o. ma obowiązek chronić udostępnione lub powierzone jej dane osobowe. Dane te są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Polsce. 

Dokładamy wszelkich starań, aby dane były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem danych.

Poniższa Polityka Prywatności wyjaśnia kim jesteśmy, dla jakich celów przetwarzamy Twoje dane osobowe, w jaki sposób je przetwarzamy, komu możemy je powierzać lub udostępnić, gdzie Twoje dane mogą być przekazywane oraz jakie prawa Ci w związku z tym przysługują.
 

O SFS INTERNATIONAL
SFS International spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starej Iwicznej, adres: ul. Nowa 6, 05-500 Stara Iwiczna, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000622275, NIP 1231317921, REGON 364680211, w dalszej części Polityki Prywatności określana jako: “my” lub „SFS International” będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celach wskazanych w dalszej części tego dokumentu.

SFS International jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane „RODO”).

Publikując Politykę prywatności wypełniamy spoczywający na administratorze danych obowiązek informowania podmiotów danych o sposobie przetwarzania ich danych. Polityka prywatności wyjaśnia kim jesteśmy, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane, komu możemy je powierzyć lub udostępnić i jakie prawa Ci przysługują.

Kontakt z administratorem możliwy jest w następujący sposób:

 • listownie na adres:  ul. Nowa 6, 05-500 Stara Iwiczna
 • przez e-mail:  info@sfsinternational.pl
 • telefonicznie:  022 102 11 60


ZASADY DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzając Twoje dane osobowe, stosujemy przepisy prawa dotyczące ochrony danych. Dokładamy wszelkich starań, aby dane były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem danych.
 

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dla potrzeb rekrutacji, tj. w procesie wyszukiwania odpowiednich kandydatów do zatrudnienia wewnętrznego lub zarekomendowania ich naszych klientom, w celu prowadzenia obsługi kadrowo – płacowej i zarządzania personelem oraz w celu związanym z prowadzeniem rozliczeń.
 

W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY TWOJE DANE
Przeszukujemy bazę kandydatów i analizujemy ich profile w celu znalezienia odpowiednich kandydatów na stanowiska, na które prowadzimy rekrutację wewnętrzną lub rekrutację dla naszych klientów. Korzystamy z danych osobowych kandydatów lub dostawców także w celach administracyjnych, np. sporządzamy specyfikacje świadczonych usług rekrutacyjnych, wystawiamy faktury VAT, itp.

Kontaktujemy się z kandydatami w sprawach związanych ze świadczeniem przez nas usług: informujemy o interesujących ofertach pracy, prosimy o udzielenie dalszych informacji o sobie, a także przekazujemy dane kandydatów klientom.

Przesyłamy kandydatom, pracownikom, klientom i innym zainteresowanym osobom, które wyrażą na to zgodę, informacje marketingowe np. informacje o promocjach i ciekawych wydarzeniach, które mogłyby ich zainteresować.

Prowadzimy obsługę kadrowo – płacową i zarządzamy personelem. Realizujemy obowiązki związane z obsługą zatrudnienia pracowników stałych i tymczasowych, w tym w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy oraz medycyny pracy.

Monitorujemy jakość naszych usług, ponieważ chcemy, by była ona jak najlepsza. Wypełniamy obowiązki nałożone przepisami prawa. W niektórych przypadkach możemy podlegać obowiązkowi przechowywania danych o kandydatach np. wyrażonych przez niego zgód, aby wykazać zgodność z prawem naszych działań podjętych na podstawie tych zgód, czy dla ochrony przed ewentualnymi roszczeniami.
 

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE
Przetwarzamy dane osobowe:

 • opierając się na zgodzie na przetwarzanie danych osobowych udzielonej pisemnie lub elektronicznie, czyli na podstawie art. 6 lit. a RODO (np. przy aplikowaniu o pracę lub przy zamawianiu raportów branżowych) albo
 • ponieważ jest to konieczne do podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy (także umowy o pracę czy umowy cywilno-prawnej) lub do wykonania umowy (czyli na podstawie art. 6 lit. b RODO), na Twój wniosek – w takim przypadku udzielenie informacji nie jest obowiązkowe, ale jest konieczne do tego, aby umowa mogła być zawarta i wykonywana, albo
 • ponieważ jest to niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na SFS International, czyli art. 6 lit. c RODO (np. wynikającego z Kodeksu Pracy czy przepisów o BHP lub w przypadku, gdy Twoje dane muszą być przekazane Policji czy sądom), bądź
 • ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez SFS International, czyli na podstawie art. 6 lit. f RODO, takich jak marketing bezpośredni własnych produktów lub usług dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

 

GDZIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE
Dane mogą być przetwarzane w biurach i systemach informatycznych SFS International, a także u naszych dostawców, przedstawicieli i klientów (zgodnie z informacją powyżej).


JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE
Czas przechowywania Twoich danych zależy od tego, czy zrealizowaliśmy wobec Ciebie jedną z naszych usług (rekrutacja, praca tymczasowa), czy jesteś naszym klientem, dostawcą, czy złożyłeś do nas wniosek, reklamację lub zapytanie. Twoje dane osobowe nie będą przechowywane przez okres dłuższy niż wymagany przepisami prawa. Przykładowo, prawo wymaga, aby dane o zatrudnieniu przechowywane były przez 50 lat lub 10 lat (w zależności od tego, kiedy byłeś zatrudniony), a dane podatkowe przez lat 5. Informacje o kandydacie zebrane w ramach procesu rekrutacji są dostępne w naszej bazie danych przez maksymalnie 2 lata od daty ich wprowadzenia do bazy, jeśli wyraziłeś zgodę na przyszłe procesy rekrutacyjne. Dane osobowe mogą być przechowywane przez 3 lata w celu obrony przed roszczeniami w przypadku klientów.

Każda osoba fizyczna, której dane przetwarzamy, może zrealizować swoje prawa wynikające z RODO w sposób opisany poniżej.
 

JAKIE PRAWA CI PRZYSŁUGUJĄ W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,
 8. Prawo wniesienia skargi do organu. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

JAK ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO TWOIM DANYM
Wdrożyliśmy szereg rozwiązań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym. Przykładowo, używamy zapór systemowych (firewall), na bieżąco monitorujemy systemy informatyczne i stosujemy się do procedur bezpieczeństwa. Dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były w naszych systemach odpowiednio zabezpieczone.